FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

Sayın Müşterimiz,

Ekte bir örneği yer alan Finansal Kiralama Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imzalamak suretiyle, bir finansman yöntemi olan finansal kiralama yolu ile işletmenizin ihtiyacı olan malı temin etmeniz mümkündür. Bu Sözleşme tahtında doğacak borçlar TİCARİ nitelikte olacaktır. Bu sebeple, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat hükümlerine tabi değildir. Sözleşme menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir.

Finansal kiralama işlemleri temelde bir finansman yöntemidir. Bu yöntemde Kiracı; işletmesinde kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu ve teknik özelliklerini tespit ettiği malları ve ekipmanları, kendi yaptığı piyasa araştırması sonucu belirlediği Satıcı/Satıcılardan temini konusunda anlaşarak, inceleyerek satın alır.

Ancak finansal kiralama işlemleri özelliği gereği mal bedelinin finansal kiralama şirketi tarafından satıcıya ödendiğini, faturanın yasal zorunluluk nedeniyle finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini hatırlatırız.

Kiracı, Kiralananın toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan yararlanabilmekte, sözleşme süresinin sonunda Kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir.

Finansal kiralama işlemlerinde temel olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacağından, bu Kanun ve ilgili Yönetmeliğin metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz.

Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz finansal kiralama sözleşmesi ve eklerini, gerekli görmeniz halinde mali ve hukuki danışmanlarınız ile birlikte değerlendirmenizi, anılan siteden alacağınız çıktılarda, çıktı tarihinin de yer almasını özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Sözleşme’de Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. “ KİRALAYAN” ve siz KİRACI ve/veya KEFİL olarak anılmaktasınız

I - TANIMLAR

Sözleşmenin 1.maddesindesözleşmede sıkça kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadlarına, ticaret unvanlarına, ticaret merkezlerine, yerleşim yerlerine, sözleşmenin konusu mala, “Ek 1. Özel Şartlar”da yer verilmiştir.

II - KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

Sözleşmenin 2.maddesinde KİRALAMA SÜRESİ tanımlanmıştır.

Sözleşmenin 3.maddesinde “KİRACI’NIN HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE yer verilmiştir.

Söz konusu 3. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında; KİRACI’ nın sözleşmenin aktinden önce, sözleşme sürecince ve sözleşmenin sona ermesi/feshinden sonraki dönemde finansal kiralama işlemi ve Kiralanan mal ile ilgili olarak tüm masraf, harç, vergi, ceza, ve benzeri giderlerden, ayrıca kiralanan mal ile ilgili her türlü izin ve ruhsatın temininden Kiracının sorumlu olacağına ilişkin düzenlemeler içermektedir. (c) fıkrasında; Kiralanan malın riziko adresinin ancak kiralayanın muvafakati değiştirilebileceği aksi halin Kiralayan için haklı fesih sebebi teşkil edeceği, (d) fıkrasında; Kiracı ve Kefillerin sunduğu belgelerin, bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından, sahteliğinden doğacak her türlü mali, hukuki ve benzeri tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğu, (e) fıkrasında; Kiracı ve kefillerin adres, yetkili, ortaklık yapısı ve benzeri değişiklikleri bildirme yükümlülüğü ve aksi halin Kiralayan için haklı fesih sebebi teşkil edeceği, (f- g-i) fıkralarında kiralanın ithalatı ve teşvik ile ilgili yükümlülüklerinden Kiracının sorumlu olduğu, (h) fıkrasında sözleşmenin akdedilmesinden sonra teminat verme yükümlülüğü ve aksi halin Kiralayan için haklı fesih sebebi teşkil edeceği, (k-l) fıkralarında kiralanan üzerinde 3. Şahısları hak iddiası, haciz vs hallerde KİRALAYAn’a bildirimle yükümlü olduğu ve kiralananın işletilmesinden kaynaklanan tüm sorumluğun Kiracıya ait olduğu, (m) fıkrasında Masak mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler (n) fıkrasında Kiracının takas veya mahsup hakkının bulunmadığı hükmünü, (o) fıkrasında İşlemlerde Yapı kredi Bankasının kullanılması konusunda gayret gösterileceği hükmünü içermektedir.

4-5-6-7-8. maddelerde; “KİRALANAN’IN TEMİNİ VE KİRACI’YA TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER” belirtilmiş olup; Kiralananın zilyetliğinin Kiracıya devrine, Kiralananın satıcıdan teslim alınmasına, Kiralanandaki eksiklik ve ayıpların tespitine, Satıcıya karşı talep haklarının nasıl kullanılacağına, açılacak davaların takibine, Kiralananın ve satıcının Kiracı tarafından belirlenmiş olduğundan Kiracının, söz konusu satıcı ve ekipmanla ilgili risklerin münhasıran kendisine ait olmasına ilişkin hükümler düzenlenmiş olup sadece bir finansal kuruluş olan finansal kiralama şirketlerinin Kiralanan ve Kiracının işletmesinin niteliğini, özelliğini, spesifikasyonlarını değerlendirme imkanı da bulunmadığından, mala ve satıcıya ait olabilecek rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayacağı yer almaktadır. 8. Maddede ise Kiralananın yurt dışından akreditif açılmak suretiyle temin edilmesi durumunda Kiracının yükümlülüklerini düzenlemektedir.

9-10. maddelerde; “KİRALAMA BEDELİ VE ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR” belirtilmiş olup; Kiralananı ve satıcısını tespit ederek, finansal kiralama şirketi tarafından satın alınmasına sebep teşkil eden Kiracının, Kiralanandaki her türlü ayıp ve eksiklikten sorumlu olması gerektiğine dayalı olarak kiralama bedellerini ödemekten kaçınmayacağı, sözleşme maliyetini etkileyen kalemlerde, vergilerde meydana gelecek tüm artışların da kira bedeline yansıtılacağı ya da ayrıca ödenmesinin talep edilebileceği, Kiralayan ın ödemeleri Kiracının dilediği borçlarına mahsup hakkı, SATICI’ ya avans ödeme yapılmasına, ödeme planının oluşturulmasına ve müşteri ve kefillere tebliğine, KİRALAYAN’a karşı ileride uyarlama davasının açılamayacağı, kira bedellerinin vadelerinden önce kısmen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim yapılmayacağı, Kiracının temerrüdünün sonuçları, temerrüt halinin başlangıç tarihi, uygulanacak temerrüt oranları ve temerrüt faizi hesap tarzı yolunda düzenlemeler mevcuttur.

11-12-13. maddelerde “KİRACI’NIN KİRALANAN’I KULLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR” belirtilmiş olup Kiralanandaki fiili hakimiyetin en geniş şekilde Kiracıda olması ve Kiralanandan iktisadi faydayı sağlama yetkisinin Kiracı’da bulunması nedeniyle, Kiralananı en geniş şekilde koruma, bakımını ve onarımını yaptırma, garanti koşullarına uygun kullanma yükümlülüğünün Kiracı’ya ait olduğu, bu nedenle doğabilecek zararlardan tamamen Kiracının sorumlu olacağı ve aksi halin Kiralayan için haklı fesih sebebi teşkil edeceği düzenlenmektedir.

14. Maddede; KİRACININ, KİRALANANI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVİR ETMEME, KULLANDIRMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ belirtilmekte olup Kiralayan'ın yazılı izni olmadan üçüncü şahısların kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk etmeyeceği aksi halin Kiralayan için haklı fesih sebebi teşkil edeceği düzenlenmektedir.

15. Maddede; “KİRACI’NIN KİRALANAN’I SATIN ALMA HAKKI VE BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER” belirtilmekte olup Kiracının, Kiralananın mülkiyet hakkının devrine ilişkin talep hakkının doğmasının, kullanabilmesinin şartları, usulü ve Kiracının bu yükümlülüklerine, şartlara aykırılığının sonuçları ve KİRALAYAN’ın tek taraflı mülkiyet devrine ilişkin hükümler düzenlenmektedir..

III- KİRALANAN’IN ve TEMİNATLARIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

16-17-18-19-20-21. Maddelerde; “KİRALANAN’IN ve TEMİNATLARIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER” belirtilmiş olup bu hükümlerde, Kiralananın Kiralayan adına tüm rizikolara karşı, teminat olarak gösterilen menkul ve gayrimenkullerde ise “rehin sahibi ve alacaklı sıfatıyla” kiralayan adına ve sigorta primleri Kiracı tarafından ödenmek kaydıyla sigorta ettirilmesi gereği, Kiracının sigorta primlerinin ödenmesinde temerrüdünün, sigorta tazminatı kaybının sonuçları, rizikonun gerçekleşmesi, rizikonun artması halinde yapılacak işlemler ve sigorta tazminatının tahsis tarzı ile Kiracının bu yükümlülüklerini ihlalinin sonuçları düzenlenmekte, Kiralayanın bu sebeple sözleşmeyi fesih imkanı yer almaktadır.

IV- KİRALANANIN TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ veya KULLANIM İMKÂNSIZLIĞI SONUÇLARI:

22.Maddede; “KİRALANANIN TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA KULLANIM İMKÂNSIZLIĞI HALİ VE SONUÇLARI” düzenlenmiş olup bu hükümlerde, Kiralananın tesliminin gerçekleşmemesi veya tesliminin gerçekleşmesine rağmen kullanım imkansızlığı doğması hallerinde KİRALAYAN’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığı buna karşılık KiRACININ sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri ifadan kaçınmayacağı belirtilmektedir.

V- MÜTESELSİL KEFALET İLE İLGİLİ ESASLAR:

23.Maddede; MÜTESELSİL KEFALET İLE İLGİLİ ESASLAR düzenlenmekte olup, kefillerin müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu olduğu, sorumluluklarının kapsamı ve sözleşmenin kefalet tutarlarının belirtildiği sayfasına atıfla, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen unsurlar düzenlenmektedir.

VI- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

24-25. Maddede; “MALIN KİRACIYA SATILMASI / SÜRENİN SONA ERMESİ” düzenlenmekte olup Finansal Kiralama sözleşmesinin sona ermesi, Kiralananın Kiracıya satılması veya yürürlük hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin son bulması halleri düzenlenmektedir.

26.Maddede; “KİRALAYANIN FESİH HAKKI” düzenlenmekte olup bu madde hükümlerinde, Kiralayanın sözleşme süresinden önce tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğu hallere yer verilmiş olup, bu haller KİRALAYAN’ın sözleşmeyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği durum olarak mütalaa edilmiştir.

VII- SONA ERMENİN ve FESHİN HÜKÜMLERİ:

27-28. Maddede; Kiracının Kiralananı iade borcu, usulü, bu konudaki yükümlülükleri, kira bedellerinin muacceliyeti halleri düzenlenmektedir.

VIII- KİRALAYAN’IN DEVİR HAKKI VE TEMLİK HAKKI:

29. Maddede; Kiralayanın, sözleşmeyi başka bir Finansal kiralama şirketine devir ve temlik hakkı ile kira alacaklarının temliki düzenlemektedir.

IX- MÜTEFERRİK HÜKÜMLER:

30. madde hükmünde, Kiralayanın ilgili sicillere sözleşmeyi tek taraflı olarak tescil ettirebileceği,

31. Maddede KİRALAYAN’ın alacaklarının tahsili usulüne, Kiracı’nın bu konudaki sorumluluklarının kapsamına, teminatların paraya çevrilmesine ilişkin hükümleri düzenlemekte olup a-b-c fıkralarında; Kiralayanın her türlü hukuki takibatı tüm muhataplara ayrı ayrı veya birlikte, teminatlara başvurmaksızın veya başvurarak yöneltebileceği, KİRALAYANA karşı mükererlik itirazında bulunamayacağı, (d) fıkrasında; herhangi bir hükme gerek kalmadan teminatların Kiralayan tarafından kısmen veya tamamen nakde tahvil edilebilceği, (e) fıkrasında; hukuki takip halinde KİRALAYANA ayrıca kendi avukatının ücretlerini ve sair masrafları ödeneceğine, (f) fıkrasında; kiracı ve kefiller hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz durumunda teminat yatırma zorunluluğunun bulunmadığı, teminat yatırılması gerekir ise tüm masraf ve komisyonlarını KİRACI tarafından ödeneceği, (g) fıkrasında; Kiralayan’ın her türlü teminatı mahkeme veya icra ya başvurmaksızın nakde çevrilebileceği, ve dilediği alacaklara mahsup edebileceği (h) fıkrasında; Kiralanan malın aynen iade davası sonuçlanmadan KİRALAYAN tarafından satılabileceği yahut kiraya verilebileceği düzenlenmektedir.

32. Maddede; tebligatın gerçekleştirme usulleri,

33.Maddede hakların mahfuziyeti,

34. Maddede;Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde, H.M.K’nun 193. maddesi çerçevesinde delil anlaşması niteliğinde olmak üzere Kiralayan’ın defter, kayıt ve müstenidatlarının kesin delil teşkil edeceği,

35. Maddede; Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yetkili mahkemenin İstanbul (Çağlayan) olduğu,

36. Maddede KİRACININ Çevrenin korunması hususundaki yükümlülükleri,

37. Maddede; Tarafların birbirleri hakkında edindikleri bilgileri açıklama yasağı ile gizli bilgilerin paylaşılabileceği mutahaplar,

38. Maddede; tarafların birbirine gönderdikleri faks mesajının tarzı ve sonuçları,

39. Maddede; bu sözleşmeden doğan borçların ifa yerinin İstanbul olduğu düzenlenmektedir.

X: YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ:

40. Maddede;Taraflar arasındaki Finansal Kiralama Sözleşmesinin yürürlüğe girebilmesi için gerçekleşmesi gerekli şartlar sayılmış olup söz konusu şartların Kiralayan ın takdirine göre tam ve gereği gibi Kiracı tarafından işbu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde sözleşmenini sona ereceği, Ancak KİRALAYAN ın takdirine göre sözleşmeyi yürürlüğe koyabileceği düzenlenmiştir.

EK 1- Özel Şartlar/EK 2- Ödeme Planı:

Finansal Kiralama Sözleşmesinin “EK-1 ÖZEL ŞARTLAR” başlığını taşıyan bu ekinde, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadları, unvanları, ikametgahları, kayıtlı elektronik posta adresleri, Satıcı, Kiralananın tanımı ve sözleşmenin süresi içinde bulundurulacağı yer, mülkiyeti devir bedeli, kira bedeli ödeme yeri, ödeme planının aylık periyod oranları, kiralama bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyetin kapsamı, tutarı ve masraf ve giderlerin ödeme şekli, temerrüt faizi oranı yer almaktadır.

İKİ NÜSHA OLAN İŞBU ÖN BİLGİ FORMUNUN BİR NÜSHASI İLE EKİNDEKİ TASLAK FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİ İNCELEMEK, MENFAATİME/MİZE AYKIRI OLABİLECEK MADDELERİ ÖĞRENMEK AMACIYLA ……/……/…… TARİHİNDE KİRALAYAN’DAN TESLİM ALDIM/ALDIK. BU NÜSHAYI KİRALAYAN’A TESLİM ETTİM/ETTİK.

KİRACI

Adı Soyadı(Kaşe/İmza

 

MÜTESELSİL KEFİL

Adı Soyadı(Kaşe/İmza